Creaties

In een persoonlijke stijl creëer ik personages, individuen die vaak minzaam ogen, intimistisch zijn. Zielen met een mildheid in zich die af en toe een glimlach weten op te roepen of mededogen.
Het gelaat als drager van emoties, als basis van elke communicatie.
Het karakter laat zich raden, men vermoedt gevoelens waar de tijd geen vat op heeft, men herkent een blik… aan de kijker om aan te vullen met eigen herinneringen en associaties.
De figuren zijn ontdaan van tijdelijke trends, zelfs het geslacht is vaak niet nader bepaald. Zodoende worden zij universeler.

Wanneer personages elkaar ontmoeten is er de verstilde dialoog, ze hanteren een intieme taal, woordeloos, verstomd, “versteend”.
Het onuitsprekelijke laat zich niet uitspreken maar toont zich wel. Lichamen neigen naar elkaar. De eigen begrenzing is tevens het raakpunt waar de ander voor aanvulling zorgt. Er is een zachtzinnig en goedmoedig omgaan met de dingen en elkaar.

Mijn werkproces is intuïtief. De beelden zijn stuk voor stuk uniek en putten hun zeggingskracht uit mimiek en gebaar.

Een lichaam laat zich lezen

Read my face, my mind,

my arms, my lips

read my thoughts, my hands, my intentions...

Leeftekens worden leestekens

Zinnen eindigend op ...

Gedachten tussen haakjes

Kanttekeningen in de marge

Fantaseer mij een leven